Професіограма менеджера

Професіограма менеджера

І. Соціально-економічна характеристика професії
1. Галузь народного господарства Усі галузі народного господарства, сфера бізнесу
2. Потреба в кадрах Постійна
3. Географія професії Поширена повсюдно
4. Тип підприємства або організації Державні, акціонерні, приватні підприємства, кооперативи, малі підприємства, установи, організації, інші комерційні структури
5. Форма організації праці Індивідуальна
ІІ. Виробнича характеристика професії
1. Місце роботи У приміщенні, а також за його межами
2. Знаряддя праці Комп’ютери, оргтехніка
3. Предмети праці Майстерні і трудові ресурси, нормативні документи, способи комунікації й інформації, економічні і статистичні звіти, довідники
4. Мета праці Формування професійного управління в умовах ринкових відносин
5. Основні виробничі операції Планування і прогнозування діяльності підприємства (фірми, організації); управління трудовими ресурсами; регулювання відносин між працівниками і підприємствами; оцінка роботи структурного підрозділу і здібностей кожного працівника; організація добору, підготовки і розміщення кадрів; правове забезпечення проведення організаційно-економічної політики, вільного наймання; впровадження передової інформаційної технології, прийняття самостійних, нестандартних рішень
6. Професійні знання, уміння, навички Повинен знати: певну галузь менеджменту, економіки, організації виробництва і керування, право, соціологію, психологію. Досконало володіти: знаннями і практичними навичками в різних напрямах формування і раціоналізації структури та психології процесів управління кадрами; соціально-економічною і рекламною інформацією; мистецтвом керування людьми і способами підвищення ефективності виробництва

Повинен мати: високі організаторські здібності, ерудицію, компетентність, широкий кругозір

ІІІ. Санітарно-гігієнічна характеристика професії
1. Напруженість праці Напружена розумова праця
2. Обмеження за статтю чи віком Обмежень немає
3. Режим праці і відпочинку Ненормований робочий день
4. Завантаженість аналізаторів Руховий, зоровий і слуховий аналізатори
5. Несприятливі фактори Напружені мислення, воля, пам’ять, увага
6. Медичні протипоказання Захворювання, пов’язані з порушенням психіки
ІV. Вимоги професії до індивідуально-психологічних особливостей фахівця
1. Нейродинаміка Перевагу мають особи з сильною, лабільною, рухливою нервовою системою, гарним тонусом
2. Психомоторика Швидкість реакції, гарна сенсорно-моторна координація рухів
3. Сенсорно-перцептивна сфера Швидкість сприйняття й оцінки ситуацій
4. Пам’ять Оперативна, короткочасна і тривала
5. Увага Обсяг, розподіл, стійкість і переключення уваги
6. Мислення і мова Словесно-логічне мислення, уміння спілкуватися, гарна дикція, грамотність мови
7. Інтелект Високий рівень загального інтелекту, перевагу мають особи з високим рівнем вербальних здібностей
8. Емоційно-вольова сфера Емоційна стійкість, організаторські здібності, схильність до ризику
9. Риси характеру Активність, самоконтроль, відповідальність, наполегливість, комунікабельність, рішучість, чесність, потреба в досягненнях, терпіння, коректність
V. Підготовка кадрів
1. Тип навчального закладу Економічні факультети університетів, школи ділового адміністрування та бізнесу
2. Термін навчання Бакалавр – 4 роки, магістр – 1,5 роки
3. Необхідні знання із загальноосвітніх предметів Іноземні мови, інформатика та обчислювальна техніка, географія, законодавство
4. Перспективи зростання Керівник підприємства, комерційної структури, установи чи організації

 

Джерело: Скібіцька Л. І. Організація праці менеджера : навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 360 с.